Home2019-07-18T17:34:00+00:00

Storme, Leroy, Van Parys

STORME, LEROY, VAN PARYS is een polyvalent advocatenkantoor te GENT, gebaseerd op expertise en een multi-disciplinaire benadering van de juridische problematieken die zich in de moderne samenleving aandienen.

De praktijk omvat dan ook algemene en gespecialiseerde juridische dienstverlening ten behoeve van particulieren, bedrijven en overheden. Op deze website verneemt u meer over ons kantoor, onze advocaten en hun werkdomeinen.

Recent nieuws

Mr. Kristiaan Vandenbussche en Mr. Jonas Devoldere zijn Europees Kampioen balievoetbal

Van 19 tot 23 juni ging in het Ierse Limerick het Europese Kampioenschap voor advocaten door (kortweg ‘Eurolawyers’).

Talrijke teams uit onder andere Italië, Frankrijk, Ierland, Hongarije en Israël namen het tegen elkaar op.

Ook de Gentse balie vaardigde een sterk team af, waaronder kantoorgenoten Mr. Kristiaan Vandenbussche en Mr. Jonas Devoldere.

De hoge verwachtingen werden ingelost want na een bloedstollende finale tegen Boedapest kwam de Gentse balieploeg als overwinnaar uit de bus.

De leden van de Gentse balie kunnen zich de komende twee jaar kampioen van Europa noemen en dit mede dankzij onze kantoorgenoten Mr. Kristiaan Vandenbussche en Mr. Jonas Devoldere!

Meer info over Eurolawyers is terug te vinden via volgende link.

*  *  *

Mr. Lore Lust verkozen als lid van de Raad van de Orde van de Gentse balie

De Raad van de Orde van de Gentse balie bestaat uit 16 leden die jaarlijks worden verkozen. Deze Raad wordt voorgezeten door de Stafhouder.

Kantoorgenoot Mr. Lore Lust werd op 21 juni jl. verkozen en zal zich het komende gerechtelijk jaar als jongste lid van de Raad met veel enthousiasme inzetten voor de Genste balie.

*  *  *

Mr. Stéphanie Muylaert verkozen in de Vlaamse Conferentie

Op vrijdag 21 juni 2019 werd kantoorgenoot Mr. Stéphanie Muylaert verkozen tot nieuw bestuurslid van de Vlaamse Conferentie der balie van Gent.

Zij zal de komende vier gerechtelijke jaren dit mandaat uitoefenen ten bate van haar confraters aan de Gentse Balie.

Meer informatie over de Vlaamse Conferentie kunt u terugvinden via volgende link.

*  *  *

Mr. Anne-Sophie Claus wint Vlaams Pleitjuweel 2019

Met gepaste trots deelt het kantoor mee dat Mr. Anne-Sophie Claus bekroond werd tot winnaar van het Vlaams Pleitjuweel 2019.

Het Vlaams Pleitjuweel vond plaats te Kortrijk op 10 mei 2019. De laureaten van de door de balies georganiseerde pleitwedstrijden waren present en gaven er het beste van zichzelf. Mr. Anne-Sophie Claus, advocaat-stagiair op dit kantoor onder het stagemeesterschap van Mr. Paul Aerts, had de eer om de balie van Gent te vertegenwoordigen, met het gekende resultaat.

Het volgend Vlaams Pleitjuweel van 2020 zal bijgevolg doorgaan te Gent waarbij Mr. Anne-Sophie Claus in de jury zal zetelen als gewezen winnaar.

Het bekroonde pleidooi van Mr. Anne-Sophie Claus is te bekijken via deze link.

*  *  *

Nieuwe privacyverklaring

Het kantoor heeft een nieuw privacybeleid met betrekking tot de manier waarop het persoonsgegevens verwerkt. U vindt de verklaring van het kantoor over dat beleid via deze link.

*  *  *

Opleidingen

Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten vanuit het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bekeken

26.02.2019 in Gent | 14.03.2019 in Laakdal | 03.04.2019 in Groot-Bijgaarden | met aanwezigheidsattest

Advocaat-vennoot, Mr. Brecht LAMBRECHT zal de vernieuwde aandeelhoudersrechten, alsook de actiemiddelen van aandeelhouders, toelichten met het ontwerp van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) als leidraad. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke actiemiddelen worden bekeken.  Dit overzicht is nuttig voor diverse doelgroepen die met potentiële of sluimerende aandeelhoudersconflicten en – actiemiddelen te maken krijgen. Waar mogelijk wordt ook een zijstap gemaakt naar de relatie van de aandeelhouders met het bestuur en de bestuurders van vennootschappen.

Mr. Brecht LAMBRECHT is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en is tevens praktijkassistent aan de UGent bij de vakgroep economisch recht.

*  *  *

Contractueel overheidspersoneelslid moet gehoord worden voor ontslag

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in haar arrest van 6 juli 2017 dat een contractueel personeelslid bij de overheid, net zoals een statutair personeelslid, gehoord moet worden voor ontslag op grond van het gelijkheidsbeginsel. Dit is een opmerkelijke uitspraak, aangezien het lijnrecht ingaat tegen de heersende cassatierechtspraak.

Volgens het Grondwettelijk Hof klopt het inderdaad dat contractuele en statutaire personeelsleden bij de overheid zich in een verschillende rechtspositie bevinden. Echter, het objectieve verschil tussen de statutaire arbeidsrelatie en de contractuele arbeidsrelatie betekent niet dat zij niet met elkaar vergeleken kunnen worden.

De tewerkstellende overheid moet dus ook een contractueel personeelslid voorafgaand aan het ontslag horen. Ten minste, indien ontslag wordt overwogen dat betrekking heeft op desbetreffende werknemer zijn persoon of gedrag. Dankzij het hoorrecht kan ook het contractueel personeelslid zijn opmerkingen aan de overheid kenbaar maken.

Via deze link vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Mr. Stijn Van Lancker

*  *  *

Het Vlaams Onteigeningsdecreet – een gewijzigde procedure

Sinds 1 januari 2018 is het Vlaams Onteigeningsdecreet en het bijhorend uitvoeringsbesluit van kracht. De decreetgever heeft een eenvoudigere en snellere procedure uitgewerkt die de onteigende meer rechtszekerheid moet geven.

Het decreet introduceert een aantal belangrijke wijzigingen in de onteigeningsprocedure. Zo wordt de onteigenende instantie expliciet verplicht om op een ernstige wijze te onderhandelen met de (toekomstig) onteigende partijen. De onteigenende instantie wordt ook verplicht de burger beter te informeren, onder meer door de opmaak van een projectnota bij het voorlopig onteigeningsbesluit. Komen partijen niet tot een overeenkomst dan zal de (vrede)rechter de omvang van de onteigeningsvergoeding in een gerechtelijke procedure vastleggen via een sterk vereenvoudigde procedure.

Via deze link vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Mr. Louis VANDAMME

*  *  *

Opleiding – Het nieuwe ondernemingsrecht – XLIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2017-2018

Van 1 maart tot en met 26 april 2018 wordt de 44e postuniversitaire Cyclus Willy Delva georganiseerd aan de Universiteit van Gent. Het nieuwe ondernemingsrecht wordt er onder de loep genomen gespreid over 5 sessies (op donderdag 1 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 26 april 2018, telkens om 18u30).

Tijdens de tweede sessie op 15 maart 2018 zal advocaat-vennoot, Mr. Brecht LAMBRECHT, de hervormde geschillenregeling in het ondernemingsrecht bespreken om 20.20 uur in auditorium NB III van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, met ingang via Universiteitstraat 6 te 9000 Gent).

Mr. Brecht LAMBRECHT is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en is tevens praktijkassistent aan de UGent bij de vakgroep economisch recht.

Meer informatie over deze opleiding vindt u via volgende link.

*  *  *

Groepsverzekering en het huwelijksvermogensrecht

In de laatste decennia heeft het systeem van de groepsverzekering, als tweede pensioenpijler, almaar aan belang gewonnen. De stijgende populariteit ervan dient samen gezien te worden met de groeiende onzekerheid omtrent welke verwachtingen realistisch mogen genoemd worden inzake (de hoegrootheid van) het latere wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler).

Ook de overheid zelf stimuleert de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal via de groepsverzekering door te voorzien in een voordelige fiscaliteit.

Vaak voorziet de groepsverzekering ook in de uitbetaling van een kapitaal aan de nabestaanden ingeval van overlijden voorafgaand aan het bereiken van de pensioenleeftijd.

Via het systeem van de groepsverzekering wordt dus in steeds belangrijkere mate aan kapitaalopbouw gedaan.

De vraag stelt zich dan ook wat het lot is van (de waarde van) dergelijke groepsverzekering aangegaan door een echtgenoot wanneer er sprake is van een echtscheiding en dus ook – navolgend – van een vereffening-verdeling van de door echtscheiding ontbonden huwgemeenschap. Met andere woorden: wat is de plaats van de groepsverzekering in het huwelijksvermogensrecht?

Behoort de (opgebouwde) waarde van de groepsverzekering in een wettelijk huwelijksvermogensstelsel tot het eigen vermogen van de echtgenoot welke deze groepsverzekering heeft aangegaan? Of dient deze waarde daarentegen aanzien te worden als een actief van de huwgemeenschap en dient deze bijgevolg na echtscheiding verdeeld te worden tussen de ex-echtgenoten? Hoe dient deze groepsverzekering desgevallend gewaardeerd te worden (op welk ogenblik? rekening houdende met welke fiscaliteit?).

Via deze link vindt u een uitgebreide nota die concrete antwoorden kan leveren op uw eventuele vragen.

Mr. Lieven WIJNDAELE

*  *  *

Circulatieplan

Het kantoor blijft bereikbaar ook na het nieuwe circulatieplan:

Met de auto

Om het kantoor met de auto te bereiken dient u op de Binnenring richting Eeklo (R40-Godshuizenlaan) ter hoogte van de Bijlokehof (het kruispunt met de Groot-Brittanniëlaan-Louis Pasteurlaan) rechtsaf te slaan (Louis Pasteurlaan) en vervolgens opnieuw de eerste straat rechts te nemen (Jozef Kluyskensstraat).
Houd er rekening mee dat, indien u de afslag naar de Jozef Kluyskensstraat mist, u verplicht zal zijn om de Coupure Links op te rijden weg van het kantoor.
Parkeerplaats kan doorgaans gevonden worden in de Jozef Kluyskensstraat, aan de Albert Bartsoenkaai of in de Apotheekstraat.

Met het openbaar vervoer

Bus : De lijn 6 (Gent Watersportbaan – Mariakerke Post) heeft haltes aan de Hospitaalstraat en de Verlorenkost.
Vanaf deze haltes is het kantoor op enkele minuten te voet bereikbaar.

Trein – Tram: Vanaf het station Gent-Sint-Pieters is het kantoor eenvoudig met de tram bereikbaar. Tramlijn 1 (Evergem/Wondelgem-Flanders Expo) richting Evergem/Wondelgem en tramlijn 4 (Gent UZ-Gentbrugge Moscou) richting Gentbrugge Moscou hebben een halte aan de Nederkouter ter hoogte van de Verlorenkost.

Storme Law © Copyright 2016- – Alle rechten voorbehouden – Privacyverklaring