Erelonen

Een staat bestaat respectievelijk uit honoraria, kantoorkosten en gerechtskosten.

De kantoorkosten omvatten de toerekenbare secretariaatskosten (aanleggen van dossier, dactylografie, fax, telefoon,
fotokopie …), ‘out of pocket’ kosten (bvb. verplaatsingskosten), de vaste kosten van het kantoor, zoals aanschaf wetboeken, aansluiting op juridische databanken, huur kantoor, informatica en communicatie-infrastructuur. Zij worden al naargelang het geval berekend à rato van een percentage van het aangerekende honorarium of in detail opgenomen overeenkomstig een gedetailleerde kostenstaat.

De gerechtskosten zijn de uitgaven als griffierecht, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten voor afschriften, die ten behoeve van de zaak moeten worden vergoed. In bepaalde gevallen zijn deze terugvorderbaar van de verliezende partij in het geding.

De honoraria zijn de vergoedingen voor het intellectuele werk door de advocaat geleverd.

Zij worden na voorafgaand akkoord met de cliënt als volgt berekend:

  • Er kan op basis van een uurtarief worden gerekend. Het basisuurtarief bedraagt 125 EUR  per uur + 21% BTW en varieert naargelang de belangrijkheid, de urgentie, de complexiteit van de zaak en rekening houdend met de ervaring van de betrokken advocaat.
  • Er kan een afspraak worden gemaakt voor een forfaitair bedrag voor een welbepaalde opdracht.
  • Er kan voor bepaalde zaken, zoals incasso van niet betwiste facturen, een vast beginbedrag worden afgesproken, te vermeerderen met een degressief percentage op de werkelijk geïnde bedragen.
  • Er kan een bedrag worden aangerekend in functie van het belang van de zaak, het geleverde werk, het behaalde resultaat en de draagkracht van de cliënt.
  • Tenslotte kan er ook een abonnement worden overeengekomen.