Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de opdracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie geleverd door de Storme-Leroy-Van Parys Advocatenassociatie, BV (hierna kort: “de bv”), haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in opdracht van de bv, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In geval van een dergelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden en zijn deze algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen de tien dagen na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door de bv zonder bezwaar van de cliënt binnen voormelde termijn.

Indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat van de bv heeft deze advocaat de mogelijkheid om de uitvoering van de opdrachten, bijvoorbeeld omwille van organisatorische en/of specialisatievereisten, geheel of gedeeltelijk te delegeren aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van de bv, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler – hetgeen met de cliënt vooraf zal worden besproken –  laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

2. Medewerking van de cliënt en verwerking van persoonsgegevens 

2.1. De cliënt geeft steeds tijdig  alle nuttige informatie aan de advocaat, die met de opdracht belast is en beantwoordt het verzoek van de advocaat inzake bezorging van (aanvullende) informatie en/of stukken accuraat en binnen het vooropgestelde tijdsbestek. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie en van de stukken die hij aan de advocaat bezorgt en . Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet overeenkomstig de afspraken verleent behoudt de bv zich het recht voor de samenwerking op te schorten en/of stop te zetten.

2.2. De verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt gebeurt steeds in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de eventuele schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en bv. De bv verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummers en contactgegevens op sociale media) en andere gegevens van de cliënten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De bv zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken binnen het kader van de uitvoering van de opdracht en de eventuele promotie van haar diensten. De bv kan deze persoonsgegevens overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten of aan bepaalde professionele dienstverleners van de bv met wie de bv een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

De cliënt heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de bv en de privacy-rechten van de cliënt en de bewaartermijnen voor die gegevens, is beschikbaar in de privacyverklaring van de bv op haar website: https://storme-law.be/wp-content/uploads/2018/05/20180525-PRIVACYVERKLARING-SLVP.pdf

De cliënt dient de bv onmiddellijk op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoonnummer of contactgegevens op sociale media en kan de bv contacteren voor inlichtingen omtrent de gegevensbescherming via het e-mailadres info@storme-law.be.

3. Kosten en ereloon

De factuur van de bv kan drie elementen bevatten: de specifieke kosten of uitgaven (gerechtskosten, gerechtsdeurwaarderskosten, verplaatsingskosten, …), de algemene kosten (secretariaats- en kantoorkosten) en het ereloon.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties. De geleverde prestaties worden, behoudens andersluidende overeenkomst, aangerekend op basis van een uurtarief waarbij het tarief varieert naargelang de specialisatiegraad en ervaring van de advocaat, de complexiteit en het belang van de zaak, de hoogdringendheid en het behaalde resultaat.

Indien de zaak een gerechtelijke procedure inhoudt en gewonnen wordt, kan een bijkomende vergoeding of succes fee aangerekend worden  ten bedrage van de helft van het door de tegenpartij betaalde bedrag aan door de rechter toegekende rechtsplegingsvergoeding. Waar deze rechtsplegingsvergoeding op de derdenrekening van de advocaat wordt gestort, geeft de cliënt toelating om, binnen de voorwaarden hiervoor bepaald, het bedrag van de succes fee te compenseren met het bedrag op de derdenrekening alvorens het gebeurlijk saldo aan de cliënt door te storten. Voor andere zaken die een bijkomende vergoeding of succes fee kunnen verantwoorden (bijvoorbeeld bij succesvolle negotiaties) zal hieromtrent met de cliënt vooraf overlegd worden en een specifiek akkoord nodig zijn.

De specifieke kosten (gerechtskosten, voorgeschoten uitgaven, griffiekosten, kilometervergoeding,…)  worden afzonderlijk en in detail vermeld in de factuur, tenzij ze rechtstreeks door de cliënt ten laste genomen worden.

4.  De betaling 

De bv kan om één of meerdere provisies verzoeken, die worden afgerekend bij de eindfactuur. Tijdens de behandeling van het dossier kunnen tussentijdse facturen worden opgesteld voor verrichte prestaties en gemaakte kosten.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt verschuldigde facturen  te worden betaald op de zetel van de bv of door overschrijving op het rekeningnummer van de bv vermeld op de factuur uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van verzending ervan.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur dient hij deze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

Zelfs indien de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de facturen te betalen aan de bv. Het rechtstreeks overmaken van de factuur aan de rechtsbijstandsverzekeraar doet hieraan geen afbreuk. Het feit dat de advocaat instemt de factuur door de bv te laten richten aan een andere persoon dan de cliënt brengt in geen geval schuldvernieuwing met zich mee en ontslaat de cliënt niet van zijn verplichtingen.

Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke intrestvoet indien de cliënt een consument is en berekend aan de bijzondere intrestvoet in handelstransacties indien de cliënt een onderneming of overheidsinstelling is.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde bankdocumenten of betalingsmiddelen (bijv. cheques) zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en kunnen afzonderlijk aangerekend worden aan de cliënt. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.

Bij gebreke aan ontvangst van de integrale betaling van één enkele factuur uiterlijk op de vervaldag, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Indien de cliënt geen integrale betaling uitvoert  binnen de gemelde betalingstermijn, kunnen de advocaten van de bv hun werkzaamheden in de diverse dossiers van de cliënt opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld en zonder dat de bv, noch de advocaten die er deel van uitmaken aansprakelijk kunnen zijn voor de schade die hierdoor ontstaat (zo bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het geval waar geen rechtsmiddel wordt aangewend of verstek wordt gelaten ten gevolge van de niet-betaling en opschorting).

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden en aanwenden ter compensatie en dekking van de openstaande facturen  na de  cliënt hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de facturen van de advocaat te betwisten en de terugbetaling te eisen van aldus gecompenseerde factuurbedragen.

 5. Beroepsgeheim en confidentialiteit

De advocaten van de bv zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. De cliënt erkent dat de advocaten van de bv gehouden zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van de Vlaamse Balies en dat dit beroepsgeheim, de advocaten van de bv verbiedt om enige informatie omtrent de cliënt te verspreiden die de advocaat  verkrijgt ten gevolge van het verlenen van de diensten; onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het overmaken van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. aan  cliënten geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. Behoudens andersluidende afspraak zijn alle brieven, adviezen, procedurestukken en andere documenten waarin conclusies, adviezen, schriftelijke argumentatie of andere informatie aan de cliënt in verband met de diensten overgemaakt worden, immers uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de cliënt. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de bv. Ook met dergelijke toestemming zullen deze derden zich geenszins kunnen beroepen op enig contractueel recht die de cliënt heeft en zullen de bv en haar advocaten geen enkele verplichting of aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige derde die in het bezit zou kunnen komen van voormelde documenten.

 6. Intellectuele eigendomsrechten 

De adviezen, contracten, procedurestukken enz… uitgaande van de bv zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrechten) en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de betrokken titularissen van deze intellectuele eigendomsrechten. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse van de betrokken advocaten – titularissen van deze intellectuele eigendomsrechten.

 7. De beroepsaansprakelijkheid 

Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de bv, alsmede van haar vennoten, medewerkers of stagiairs, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de bv, heeft de bv een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van de bv, alsmede van haar vennoten, medewerkers of stagiairs, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met de bv, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Iedere aanspraak tot schadevergoeding dient, op straffe van verval, aan de bv ter kennis te worden gebracht binnen een maand nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest. De bv is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of deskundigen welke in het dossier van de cliënt werden ingeschakeld.

Indien, om welke reden ook, er geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van de bv, de vennoten, medewerkers en stagiairs beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door de bv geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.

 8. Bewaring van de dossiers

Bij beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar door de bv bewaard worden, tenzij deze voordien door de cliënt worden afgehaald. Na het verstrijken van vijf jaar behoudt de bv zich het recht voor het dossier te vernietigen.

 9. Aanvullende bekend te maken informatie mbt verzekeringsdekking (WER boek III; ex-Dienstenwet 26.03.2010)

De bv is een coöperatieve vennootschap (BV). Het betreft een vennootschap opgericht naar Belgisch recht die gevestigd is te 9000 Gent aan de Coupure nr. 5. De bv is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.333.010 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.

Hun beroepsaansprakelijkheid is in eerste rang verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, met navolgende waarborg : 1.250.000.Euro per schadegeval per advocaat en in tweede rang verzekerd bij AIG Europe Pleinlaan 11 te 1050 Brussel met navolgende waarborg : 4.750.000 Euro per schadegeval, per verzekerde en per verzekeringsjaar.

De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse Balies zie: www.advocaat.be

 10. De identificatieplicht antiwitwasreglementering

Bij toepassing van een Europese antiwitwasrichtlijn, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.

Advocaten zijn wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

 11. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt via de bv de factuur over aan de cliënt, rekening houdende met de geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de procedure- en overtuigingsstukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Behoudens indien de opschorting der werkzaamheden is verantwoord door het onbetaald laten door de cliënt van één of meerdere facturen, dient de advocaat, voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om in voorkomend geval tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 12. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Alle overeenkomsten met de bv en haar advocaten worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting van welke aard ook met cliënten-ondernemingen zullen de Rechtbanken van de zetel van de bv exclusief bevoegd zijn. In geval van geschillen met cliënten-consumenten zijn de regelen van artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. van toepassing.

 13. Bindende kracht 

De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is in geval van tegenstrijdigheid met de Franse en/of Engelse vertaling de enige bindende. De  vertalingen in de Franse en de Engelse taal zijn op het eerste verzoek van de cliënt beschikbaar.

Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.