Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de opdracht
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie geleverd door de Storme-Leroy-Van Parys Advocatenassociatie, CVBA (hierna kort: “de cvba”), haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in samenwerking met de cvba, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.
Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen de tien dagen na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door de cvba zonder bezwaar van de cliënt binnen voormelde termijn.
Indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat van de cvba heeft deze advocaat de mogelijkheid om de opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van de cvba, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten.
Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

2. Medewerking van de cliënt 
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat, die met de opdracht belast is. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie en van de stukken die hij aan de advocaat geeft. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet overeenkomstig de afspraken verleent behoudt de cvba zich het recht voor de samenwerking stop te zetten.

3. Kosten en ereloon
De staat van kosten en ereloon kan drie elementen bevatten: de uitgaven (gerechtskosten, gerechtsdeurwaarderskosten, verplaatsingskosten, …), de algemene kosten (secretariaats- en kantoorkosten) en het ereloon.
Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties. De geleverde prestaties worden, behoudens andersluidende overeenkomst, aangerekend op basis van een uurtarief waarbij het tarief varieert naargelang de specialisatiegraad en ervaring van de advocaat, de complexiteit en het belang van de zaak, de hoogdringendheid en het behaalde resultaat.
Indien de zaak gewonnen wordt, dan wordt, behoudens andere voorafgaande afspraken,  een bonus betaald gelijk aan de helft van de toegekende rechtsplegingsvergoeding die door de tegenpartij betaald wordt.
De gerechtskosten, de uitgaven en de algemene kosten worden afzonderlijk vermeld in de staat van kosten en ereloon, tenzij ze rechtstreeks door de cliënt ten laste genomen worden.

4. De betaling 
De cvba kan om één of meerdere provisies verzoeken, die worden afgerekend bij de eindstaat. Tijdens de behandeling van het dossier kunnen tussentijdse ereloonstaten worden opgesteld voor verrichte prestaties en gemaakte kosten.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt verschuldigde staten van kosten en ereloon alsmede de provisienota’s te worden betaald op de zetel van de cvba uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van verzending ervan.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat of provisienota dient hij deze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te protesteren.
Zelfs indien de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan de cvba. Het rechtstreeks overmaken van de ereloon- of provisiestaat aan de rechtsbijstandsverzekeraar doet hieraan geen afbreuk.
Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke intrestvoet.
Het bedrag van de provisienota of ereloonstaat dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
Bij gebreke aan ontvangst van de betaling van één enkele ereloonstaat of provisienota uiterlijk op de vervaldag, zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
Indien de cliënt niet betaalt binnen de gemelde betalingstermijn, kunnen de advocaten van de cvba hun werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld en zonder dat de cvba, noch de advocaten die er deel van uitmaken aansprakelijk kunnen zijn voor de schade die hierdoor ontstaat.
De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

5. Confidentialiteit
De advocaten van de cvba zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Het overmaken van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. aan haar cliënten geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de cvba.

6. Intellectuele eigendomsrechten 
De adviezen, contracten, procedurestukken enz… uitgaande van de cvba zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de betrokken titularissen van deze intellectuele eigendomsrechten. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door de cvba.

7. De beroepsaansprakelijkheid 
Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de cvba, alsmede van haar vennoten, medewerkers of stagiairs, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de cvba, heeft de cvba een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.
De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van de cvba, alsmede van haar vennoten, medewerkers of stagiairs, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met de cvba, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.
Iedere aanspraak tot schadevergoeding dient, op straffe van verval, aan de cvba ter kennis te worden gebracht binnen een maand nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest. De cvba is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of deskundigen welke in het dossier van de cliënt werden ingeschakeld.
Indien, om welke reden ook, er geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van de cvba, de vennoten, medewerkers en stagiairs beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door de cvba geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.

8. Bewaring van de dossiers
Bij beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar door de cvba bewaard worden, tenzij deze voordien door de cliënt worden afgehaald. Na het verstrijken van vijf jaar behoudt de cvba zich het recht voor het dossier te vernietigen.

9. De informatie in het kader van de Dienstenwet (W.26.03.2010)
De cvba is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht en is gevestigd te 9000 Gent aan de Coupure nr. 5. De cvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.333.010 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.
Hun beroepsaansprakelijkheid is in eerste rang verzekerd bij ETHIAS, Prins-Bisschopssingel nr. 73 te 3500 Hasselt (vennootschapszetel te 4000 Luik aan de Rue des Croisiers nr. 24.) met navolgende waarborg : 1.250.000.Euro per schadegeval per advocaat en in tweede rang verzekerd bij AIG Europe Pleinlaan 11 te 1050 Brussel met navolgende waarborg : 4.750.000 Euro per schadegeval, per verzekerde en per verzekeringsjaar.
De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse Balies zie: www.advocaat.be

10. De identificatieplicht
Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.
Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

11. Beëindiging van de overeenkomst
De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn staat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.
Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de procedure- en overtuigingsstukken van het dossier terugbezorgen.
De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Behoudens indien de opschorting der werkzaamheden is verantwoord door het onbetaald laten door de cliënt van provisienota’s en ereloonstaten, dient de advocaat, voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

12. Toepasselijk recht en bevoegde instanties
Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen de cvba en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent.
Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen de cvba en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de territoriaal bevoegde rechtbanken van de vennootschapszetel van de cvba en, voor zover van toepassing, de daartoe bevoegde instanties van de Orde van Advocaten van de Balie te Gent.

13. Bindende kracht 
De Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de enige bindende. De  vertalingen in de Franse en de Engelse taal zijn beschikbaar.
Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.